Medlemsbidrag

UNDER REDIGERING

Medlemsbidrag

Adgang til oplysninger

Udgave 1 - 19.07.2006

Adgang til
oplysninger om skattepligtig indkomst

Ex. på brev angående skatteindhentning

Når medlemsbidrag udregnes efter
procentsats
Hvis man i menigheden har den ordning, at det
påhviler bestyrelsen at opkræve medlemsbidrag efter en nærmere bestemt
procentsats af medlemmets skattepligtige indkomst, - skal medlemmet skriftligt
give menighedens bestyrelse fuldmagt til at hente de relevante oplysninger fra
kommunen. Det kan formuleres på indmeldelsesblanketten, eller der kan gives
fuldmagt på særskilt blanket.

Hvad forpligtelseserklæring angår, skal det af denne klart fremgå, hvor stor
en procentsats, man forpligter sig på.

Ny fuldmagt hvert år?

Enkelte kommuner forlanger en ny fuldmagt fra menighedsmedlemmer
hvert år, selv om Skattedepartementet, i henhold til registerloven, har
fastslået, at det ikke er nødvendigt. - En fuldmagt eller samtykke-erklæring må
anses for at være gældende, så længe medlemskabet løber.

Det mest hensigtsmæssige er, at menighederne sørger for, at samtykkets
utidsbegrænsede karakter fremgår af selve erklæringen. F.eks. kan der indflettes
en sætning om, at erklæringen gælder indtil skattemyndigheden bliver underrettet
om medlemmets udmeldelse af menigheden, eller indtil erklæringen tilbagekaldes
overfor skattemyndigheden.

Kan den enkelte menighed ikke komme igennem overfor de kommunale
skattemyndigheder, kan spørgsmålet indbringes for tilsynsrådet i det pågældende
amt eller til Datatilsynet under Justitsministeriet.

----------

Kilder:

Årsskrifter:

1999: Generalforsamlingen 1998, Formandens beretning
2001: Adgang til oplysninger om medlemmers skattepligtige indkomst ved Kai
Michelsen.

Datatilsynet: Lov om behandling af
personoplysninger

Beregning

Udgave 1 - 19.07.2006

Selvforvaltning

Generelt gælder det for valg- og
frimenighederne, at den enkelte menighed selv samler medlemsbidrag ind. Man kan
ikke kræve, at de lokale skattekontorer skal påtage sig opgaven.

Både
valg- og frimenigheder bestemmer selv, hvor store deres medlemsbidrag skal være,
og om der skal være flere kategorier af medlemskab. At der f.eks. ikke betales
medlemsbidrag for børn under en nærmere fastsat alder, og at unge under
uddannelse betaler en mindre del. Måske differentieres der mellem medlemmer, der
bor tæt på og dem, der bor længere væk. Eller mellem dem, der har
forpligtelseserklæring og dem, der ikke har, - under hensyntagen til, at man med
erklæringen kan trække hele sit medlemsbidrag fra på selvangivelsen.

Hvordan betaler man?

Hvordan man betaler sit
medlemsbidrag til menigheden, er der forskellige ordninger om. Nogle menigheder
har gennem mange år haft den praksis, at hvert medlem selv kan bestemme sit
årlige bidrag. Efterhånden har de fleste menigheder dog indført mere specifikke
bestemmelser om, hvor meget, der skal betales. Enten som et fast beløb eller som
en fast procentdel af medlemmets skattepligtige indkomst.

Nogle
menigheder giver mulighed for, at det enkelte medlem selv aftaler, på hvilken
måde, man vil betale sit medlemsbidrag, - andre ikke.

Beregnes
medlemsbidraget ud fra den skattepligtige indkomst, kan menigheden - med en
fuldmagt fra det enkelte medlem - indhente de relevante oplysninger fra
kommunerne.

Bidragydere

Udover almindeligt medlemskab, giver
flere menigheder mulighed for, at en person kan have en løsere tilknytning til
menigheden og tegne sig for et mindre, fast bidrag. Et bidrag, der måske
inkluderer, at man får kirkebladet tilsendt. Nogle menigheder lader det være op
til den enkelte bidragyder selv at bestemme bidragets størrelse; andre har
fastsat en minimumspris.

----------

Kilder:

CIR nr. 22 af 26/02/2004 om
retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner
mv. efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver) og § 12, stk. 3 (fradrag for
løbende ydelser).

LBK nr 1061 af 24/10/2006 om påligningen af indkomstskat til staten, ligningsloven.

Ligningsloven, uddrag

Udgave 1 - 19.07.2006 - revideret nov. 2008

Ligningsloven, § 8A (uddrag)

§ 8 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan
fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger,
stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på
anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Det er en forudsætning for fradrag, at gaven til den enkelte forening,
stiftelse, institution m.v. i det pågældende indkomstår har andraget mindst 500
kr.

Fradrag kan endvidere kun indrømmes for det beløb, hvormed de gaver, som
herefter kommer i betragtning, tilsammen overstiger 500 kr. årligt, og det kan
ikke udgøre mere end et grundbeløb på 3.900 kr., som reguleres efter
personskattelovens § 20 *).

*) Beløbet er i 2008 reguleret til kr. 14.000

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede fradragsret er betinget af,
at SKAT for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende
forening m.v. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at
gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter
reglerne i stk. 1.

Godkendelse kan første gang meddeles med virkning for
gaver ydet i kalenderåret 1960. Andragende om godkendelse for 1961 og følgende
kalenderår skal fremsættes inden den 1. oktober i det kalenderår, for hvilket
godkendelsen første gang skal have virkning. (...)

Ligningsloven, § 12 (uddrag)

§ 12. Udgifter til
løbende ydelser, som den skattepligtige ensidigt har forpligtet sig til at
udrede, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter
reglerne i stk. 2-6.

Stk. 2. Udgifter til ensidigt
påtagne forpligtelser som nævnt i stk. 1 kan fradrages, hvis ydelsen tilfalder
foreninger, stiftelser, institutioner m.v. eller religiøse samfund som godkendt
efter stk. 3. Fradrag indrømmes kun for årlige ydelser, der ikke overstiger 15
pct. af yderens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. For
selskaber og andre skattepligtige institutioner indrømmes fradrag kun for årlige
ydelser, der ikke overstiger 15 pct. af yderens skattepligtige indkomst. Årlige
ydelser, der ikke overstiger 15.000 kr., kan dog fradrages fuldt ud uanset
begrænsningen i 2. og 3. pkt.

Stk. 3. Fradragsret efter stk. 2 er betinget af, at SKAT har
godkendt foreningen, stiftelsen, institutionen m.v. eller det religiøse samfund
som berettiget til at modtage løbende ydelser med den virkning, at yderen får
fradrag for dem. Religiøse samfund kan godkendes, hvis de er hjemmehørende her i
landet. Foreninger, stiftelser, institutioner m.v. kan godkendes, hvis de er
hjemmehørende her i landet, er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige
og anvender deres midler, herunder de modtagne ydelser, til humanitære formål,
til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Stk. 4. Udgifter til ydelser som nævnt i stk. 1 kan
fradrages, hvis ydelsen udredes i form af hel eller delvis fribolig for
modtageren. Begrænsningen af fradragsretten i stk. 2 finder ikke anvendelse på
sådanne ydelser. (...)

Stk. 7. Udgifter til løbende ydelser, som den skattepligtige
ifølge en gensidigt bebyrdende aftale indgået før den 1. juli 1999 har
forpligtet sig til at udrede, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst. (...).

Lov nr. 1285 - indberetningspligt.

Efter loven skal almenvelgørende foreninger
første gang i starten af 2009 indberette til SKAT, hvilke fradragsberettigede
gavebeløb, de har modtaget fra bidragydere i kalenderåret 2008. Indberetningen
af gavebeløbene betyder, at SKAT kan fortrykke beløbene på borgernes
årsopgørelse. Skatteyderne behøver dermed ikke at huske at selvangive fradrag,
ligesom det sikrer, at fradragsordningen ikke misbruges.

----------

Kilder:

Skatteministeriet:

Satser og beløb, ligningslov

LBK nr 1061 af 24/10/2006 om påligningen af indkomstskat til staten, ligningsloven.
Lov nr. 1285 af 20.12.2006

Skattefradrag

Udgave 1 - 19.07.2006

Hvad kan trækkes
fra?

Bidrag betalt til en menighed, som er berettiget til
skattefrie gaver, kan fratrækkes i skat af bidragyderen, efter reglerne i
ligningsloven § 8A (fradrag for gaver) og § 12 (fradrag for løbende ydelser).

Hvis man har tegnet en forpligtigelseserklæring, dvs. indgået en 10-årig
bindende aftale om at betale enten et fast årligt beløb eller en fast årlig
procentdel af sin skattepligtige indkomst til menigheden, - så kan hele det
indbetalte beløb trækkes fra (Ligningslovens §12).

Har man ikke skrevet en forpligtelseskontrakt er der en øvre grænse for, hvor
meget man i samlet gavebeløb til diverse foreninger, menigheder og lign. kan
trække fra. Et beløb, der reguleres hvert år.

I 2006 er den samlede beløbsstørrelse 6.600 kr. (samlet gavebeløb). De første
500 kr. kan dog ikke fradrages. Også gaver i form af engangsbeløb kan fratrækkes
efter denne regel (Ligningslovens § 8A).

Menigheden skal være godkendt til at
modtage gaver

Betingelsen for, at man kan få lov til at
trække sit bidrag fra er, at menigheden er godkendt til at modtage gaver og
løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 3.
Betingelser for
godkendelse
Menigheden, foreningen mv. skal være hjemmehørende
i Danmark.

Det skal af vedtægterne fremgå, at foreningens likvidationsprovenu eller
overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv., som er hjemmehørende
her i landet og har et almen velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Religiøse samfund kan godkendes både efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk.
3 uden yderligere betingelser, når ovenstående er opfyldt, og når der reelt er
tale om trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, der
er oprettet af et eller flere trossamfund eller en kreds af
trossamfundsmedlemmer.

Foreninger, religiøse samfund mv., der er godkendt i henhold til
ligningslovens § 8 A eller 12, stk. 3, kan også modtage arv mv. afgiftsfrit.

Er betingelserne ikke længere opfyldt, kan godkendelsen tilbagekaldes.
Tilbagekaldelse vil som udgangspunkt ske med virkning for det efterfølgende
kalenderår.

Lov. nr. 1285 - indberetningspligt

Iflg. lov nr. 1285 af 20.12.2006 er det pålagt menighederne at indberette
modtagne gaver og bidrag.

Efter loven skal almenvelgørende foreninger
første gang i starten af 2009 indberette til SKAT, hvilke fradragsberettigede
gavebeløb, de har modtaget fra bidragydere i kalenderåret 2008. Indberetningen
af gavebeløbene betyder, at SKAT kan fortrykke beløbene på borgernes
årsopgørelse. Skatteyderne behøver dermed ikke at huske at selvangive fradrag,
ligesom det sikrer, at fradragsordningen ikke misbruges.

Tilskud fra
Finansstyrelsen
Denne tilskudslov er bortfaldet i
2007.

----------

Kilder:

CIR nr. 22 af 26/02/2004 om
retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner
mv.

CIR nr. 111 af 24/11/2004 om
almen velgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser,
institutioner mv. samt religiøse samfund, - dette cirkulære indeholder en liste
over godkendte foreninger m.m.

LBK nr 1061 af 24/10/2006 om påligningen af indkomstskat til staten, ligningsloven.

Lov nr. 1285 af 20/12/2006

Skatteministeriet

Satser og beløb, Ligningsloven

Årsskrifterne: 1999, 2002, 2003

Senest ændret mandag, 29 maj 2017 19:00

Login Form