Ind- og udmeldelser

Ind- og udmeldelser

Generelt

Menigheden udformer selv indmeldelsesblanketter og eventuelle forpligtelseserklæringer. Det kan dog være en idé på forhånd at få de lokale skattemyndigheders accept af visse formuleringer, - f.eks. at medlemmet giver menigheden bemyndigelse til at indhente skatteoplysninger lige så længe, medlemskabet varer.

( vedr. problemer med at indhente skatteoplysninger - se afsnit om medlemsbidrag)

Man kan evt. få inspiration fra andre menigheder, hvis man står for at skulle nyformulere sine blanketter.

Udformning af indmeldelsesblanket

Foruden navn, adresse, CPR-nummer, sogn og kommune, bør det fremgå af indmeldelsesblanketten, at menigheden sørger for at give meddelelsen videre til de kirkelige og kommunale myndigheder. Hvis der vel at mærke er tale om en valgmenighed.

Som (kommende) frimenighedsmedlem skal man selv sørge for at give de kirkelige myndigheder (sognepræsten på bopælsstedet) besked, - at man melder sig ud af Folkekirken.

Hvis man i menigheden har den praksis, at medlemsbidrag udregnes af menigheden efter den skattepligtige indkomst, skal der stå en passus om, at man ved indmeldelsen bemyndiger menighedens bestyrelse til at indhente de fornødne oplysninger hos skattemyndighederne til brug for ligningen. Man kan med fordel indføje, at bemyndigelsen gælder indtil medlemskabet ophører. Så har man i hvert fald gjort, hvad man kan for at imødegå de kommuner, der har en opfattelse af,at medlemmet skal give bemyndigelse hvert år.

I fald medlemsbidraget udregnes og opkræves på anden vis, bør der stå hvordan, det foregår. Så ingen kan være i tvivl.

Udformning af  udmeldelsesblanket
Det er ikke strengt nødvendigt at udfærdige egentlige udmeldelsesblanketter. En mundtlig eller selvskreven udmeldelse fra et medlem, gælder også. En valgmenighed skal dog efterfølgende sende en skriftlig indberetning om udtrædelse til myndighederne.

Hvad er en forpligtelseserklæring?

En forpligtelseserklæring er en skriftlig aftale, der indgås mellem den enkelte person og skattemyndighederne for at få ret til at trække hele sit medlemsbidrag fra på selvangivelsen. Man skal binde sig for mindst ti år.

Fra og med 2008 er det endvidere en betingelse for fradragsmuligheden, at menigheden indberetter det modtagne medlemsbidrag til skattemyndighederne.

Menigheden skal være godkendt til at modtage gaver og bidrag, for at medlemmer af en valg- og frimenighed kan underskrive forpligtelseserklæring og få fradrag for gave i henh. til ligningsloven.

Udformning af forpligtelseserklæring

Udover de personlige oplysninger skal det af kontrakten tydeligt fremgå, hvor stor en procentsats af ens indkomst, man forpligter sig på at betale. Eller der kan stået konkret, fast beløb.

Fremgår det af erklæringen, at der er tale om en bestemt procentsats af personens skattepligtige indkomst (minus personfradrag), - og hvis det ellers er praksis, at menigheden står for udregning af ligningen - bør der stå, at man samtidig giver menigheden bemyndigelse til at indhente de nødvendige oplysninger hos skattemyndighederne.

Fornyelse efter ti år?
Hvis menigheden vil undgå besværet med at minde medlemmerne om, at de skal forny deres forpligtelseserklæringer, når der gået ti år, kan man i erklæringen formulere en passus om, at forpligtelsen gælder så længe medlemskabet af valgmenigheden består. Der bør også stå, at forpligtelsen bortfalder ved død inden forpligtelsesperiodens udløb.

----------

Kilder:

LBK nr 1061 af 24/10/2006 om påligningen af indkomstskat til staten, ligningsloven.

Ligningsloven § 8 A og § 12, stk. 3

Skatteministeriet

-------------

Hvem skal informeres?

Henvendelse til menigheden

Hvis man ønsker at være medlem af en valg- eller frimenighed, henvender man sig til menighedens præst. Der skrives en indmeldelsesblanket, evt. også en forpligtelseserklæring. Omfatter medlemskabet børn, skrives der også blanket på dem.

Ønsker man, at medlemskabet af valg- eller frimenigheden skal ophøre,kontaktes præsten også.

Eventuelt kan kassereren eller en person fra bestyrelsen tage imod en ind- eller udmeldelse, hvis menighedens praksis tillader det.

Børn (eller voksne) bliver ved dåb i en valg- eller frimenighed medlem af denne, med mindre forældrene erklærer, at barnet skal høre til sognemenigheden på bopælsstedet. Mindst én af forældrene skal i så fald være medlem af Folkekirken (en valgmenighed).

Menighederne fører fortegnelse over medlemmerne.

Hvem skal informeres?

Valgmenighed
For valgmenigheder gælder, at menigheden (ofte via kassereren) skal give folkeregistret i bopælskommunen besked om indmeldelsen. Medlemskabet noteres i CPR-registret og hos skattemyndigheden. Efterfølgende fritages man for at betale kirkeskat over kommunen. Valgmenighedspræsten giver sognepræsten på bopælsstedet besked om indmeldelsen.

Samme procedure følges ved udmeldelse af valgmenigheden. Menigheden (ofte kassereren) indberetter til de borgerlige myndigheder, præsten til den kirkeligemyndighed.

Valgmenigheden er derudover forpligtet til at underrette skattemyndighederne, hvis et medlem gennem længere tid ikke har betalt medlems-bidrag. Som valgmenighedsmedlem er man jo stadig en del af Folkekirken og har derfor pligt til at betale kirkebidrag, - på den ene eller den anden måde.

En person, der ikke er medlem af Folkekirken og melder sig ind i en valgmenighed, bliver ved indmeldelsen medlem af Folkekirken.

Melder man sig ud af valgmenigheden kommer man til at tilhøre sognekirken og skal fremover betale kirkeskat over kommunen. Med mindre man melder sig helt ud af Folkekirken. Det er sognepræsten på bopælsstedet, man i så fald skal henvende sig til.

Frimenighed
Hvis man ønsker at blive medlem af en frimenighed, kan man ikke samtidig være medlem af Folkekirken. Den enkelte henvender sig til frimenighedens præst for at blive optaget her. Også sognepræsten på bopælsstedet skal kontaktes for udmeldelse af Folkekirken.

I tilfælde af, at man ikke længere vil høre til frimenigheden, men overgå til sognemenigheden, henvender man sig til sognepræsten på bopælsstedet. Ønsker man medlemskab af en valgmenighed, rettes henvendelse til valgmenighedens præst.

Man kan naturligvis frit vælge, om man - efter opgivelse af medlemskab af en frimenighed - ønsker at være medlem af Folkekirken.

----------

Kilder:

LOV nr. 352 af 06/06/1991. Lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig
betjening og sognebåndsløsning.

LOV nr. 204 af 24/05/1972, Lov om
valgmenigheder

CIS nr. 12000 af 15/01/1973, om valgmenigheders afgivelse af
indberetning til folkeregistrene om indtrædelse og udtrædelse af
medlemmer.

-----------

Foreningsret

Medlemslister

Registerloven

Den 1. juli 2000 trådte en ny registerlov i kraft: "Lov om behandling af personoplysninger". En lov, der på flere områder medfører en stramning af myndighedernes tavshedspligt.

Et er, at valg- og frimenighederne fører fortegnelse over deres medlemmer, men må navnene også offentliggøres? Kai Michelsen, advokat og formand for Osted Valgmenighed har undersøgt sagen.

Medlemmet skal give sit samtykke I henhold registerloven har menighederne stadigvæk adgang til at foretage behandling af den oplysning om religiøs overbevisning, som selve indmeldelsen i menigheden er udtryk for. Menighederne har altså som hidtil ret til at få de oplysninger fra myndighederne, som de skal bruge ved ligning af kirkepenge, hvis den registrerede har givet sit samtykke.

I det hele taget må videregivelse af følsomme oplysninger, f.eks. om religiøst tilhørsforhold, kun finde sted, hvis medlemmet har meddelt sit
udtrykkelige samtykke hertil.

Det betyder, at man ikke må offentliggøre et medlemskab af en fri menighed i f.eks. kirkebladet, med mindre medlemmet har give sit samtykke. Ønsker et medlem ikke at få sit navn offentliggjort i f.eks. kirkebladet, må menigheden rette sigefter det, - ellers må man forvente en tilrettevisning fra Registertilsynet.

Vil man være på den sikre side anbefales det, at man i indmeldelsesblanketten optager en passus om, at medlemmet samtykker til at medlemskabet offentliggøres i f.eks. kirkebladet.

----------

Kilder:

Årsskrift 1999: Kan medlemslister offentliggøres? v/ Kai Michelsen, advokat,
Osted.

Årsskrift 2001: Ny lov om behandling af personoplysninger v/ Kai
Michelsen.

Datatilsynet: Lov om behandling af
personoplysninger.

--------

Samtykke

Definition af "samtykke"

Kai Michelsen, advokat og formand for Osted Valgmenighed har nærlæst den nye registerlov, der trådte i kraft 1. juli 2000, og gør opmærksom på flg.:

Et samtykke defineres således: "En frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der
vedrører den pågældende selv, gøres til genstand forbehandling."

Dét betyder, at det klart og utvetydigt skal fremgå, hvad der meddeles samtykke til, - og at den samtykkende skal være klar over, hvad vedkommende meddeler samtykke til.

Den nye lov indeholder en kort og klar § 38: "Den registrerede kan tilbagekalde et samtykke". At en sådan tilbagekaldelse kan ske er ikke
overraskende.

Hvor længe gælder et samtykke?

Det interessante er, at den nye lov ikke indeholder nogen regel om, at samtykket bortfalder efter 1 års forløb. Hvilket betyder, at skattemyndig-hederne ikke længere som udgangspunkt kan betragte bemyndigelses-erklæringerne for bortfaldet efter 1 års forløb og kræve fornyet skriftligt samtykke hvert år. De bemyndigelser som er afgivet må fortolkes i en fornuftig sammenhæng, - anses for at være gældende indtil videre og så længe medlemskabet løber.

Samtykkeerklæringens ordlyd
Det sikreste er, at menighederne sørger for, at den utidsbegrænsede karakter fremgår af selve erklæringen. Der kan f.eks. indflettes
en formulering om, at erklæringen gælder indtil skattemyndigheden underrettes om medlemmets udmeldelse af menigheden eller indtil erklæringen tilbagekaldes overfor skattemyndigheden.

Kan den enkelte menighed ikke komme igennem overfor de kommunale skattemyndigheder, kan spørgsmålet indbringes for tilsynsrådet i det pågældende amt eller "Datatilsynet" under Justitsministeriet.

----------

Kilder:

Årsskrift 2001: Ny lov om behandling af personoplysninger v/ Kai
Michelsen.

Datatilsynet: Lov om behandling af
personoplysninger.

til
top

Senest ændret tirsdag, 25 juni 2013 14:42

Login Form