Egen kirke

Egen kirke

Brandtilsyn

Det er en del af menighedsrådets/Bestyrelsens løbende tilsyn med kirken at sørge for, at redskaberne til bekæmpelse af brand altid er i god stand.

Som led i tilsynet påses, at elektriske installationer er i orden, og at vanskeligt tilgængelige rum som f.eks. loftsrum holdes ryddede for letantændelige materialer.

Menighedsrådet/Bestyrelsen skal sørge for, at der er tilgængelige flugtveje, også fra pulpiturer, i tilfælde af brand.

Menighederne opfordres i det hele taget til at sætte sig godt ind i gældende regler vedr. brandtilsyn. - Man kan få kontrolbesøg med meget kort
varsel.

I øvrigt foretages der brandtilsyn i kirker og forsamlingshuse mindst en gang hvert andet år. Ved brandtilsyn påses bl.a., at brandtekniske
installationer og brandslukningsmateriel er vedligeholdt og hensigtsmæssigt placeret.

Vejledning om brandsikring af kirker
Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer har i samarbejde med bl.a. Det Kriminalpræventive Råd, Nationalmuseet og Kirkeministeriet udgivet en vejledning om brandsikring af kirker. Vejledningen kan købes hos Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer

----------

Kilder:

Beredskabsinformation

LBK nr. 137 af 01/03/2004, beredskabsloven

BEK nr. 411 af 26/05/2003 om brandsyn og offentliggørelse
af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler

BEK nr. 378 af 19/05/2004 om ændring af bekendtgørelse om
brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget
i forsamlingslokaler

----------

Tilsyn

Bestyrelse af egen kirke

Folkekirkens kirker, der i loven også benævnes "selvejende kirker", bestyres af de enkelte menighedsråd. Valg- og frimenighedskirkerne bestyres af den enkelte kirkes bestyrelse. For bestyrelsen af valgmenighedskirker gælder reglerne i lov om valgmenigheder,
bl.a. at valgmenighedskirker står under tilsyn af provstiudvalget og under overtilsyn af stiftsøvrigheden.

Kirkers overgang til selveje
Den, der ejer en kirke (f.eks. en valg- eller frimenighedskirke) kan overdrage kirken til selveje, hvis kirken afleveres i forsvarlig stand og er gældfri, - og når kirkens indtægter, jorder m.v. følger med.

Tilsyn med egen kirke

Menighedsrådet/Bestyrelsen har det løbende ansvar for tilsynet med kirkebygningen og dens inventar samt med kirkegården og de bygninger, som findes til brug for kirke eller kirkegård. I praksis føres tilsynet ofte af et udvalg i samarbejde med kirkeværgen og de øvrige  bygningsansvarlige, man evt. har udpeget.

Tilsynet omfatter vedligeholdelse og drift samt udførelsen af arbejder ved kirke og kirkegård. Derudover påses det, at de arbejdsmiljømæssige forhold er i orden, både i kirken og på kirkegården. Også materiellet til bekæmpelse af brand skal tjekkes.

Årligt syn af kirken.
Ud over det løbende tilsyn bør der foretages et årligt syn af kirke og kirkegård, hvor også kirkens ansatte kan deltage. Her gennemgås både kirkens indre og ydre tilstand for fejl og mangler, som skal udbedres, - og der tages stilling til, om der skal foretages andre arbejder eller nyanskaffelser.

Provstesyn
For valgmenighedskirker gælder, at der skal holdes provstesyn mindst hvert tredje år, - både over kirke og kirkegård. Ved dette syn deltager provsten og en bygningskyndig, som er udpeget af provstiudvalget, - foruden menighedens egne tilsynsansvarlige. Resultaterne af
synet indføres i kirkens protokol.

Det skal understreges, at provstens tilsyn er begrænset til kirke og kirkegård. Tilsynet med præsteboligen foretages af menigheden selv.

Opførelse af kirkebygning

Valg- og frimenigheder kan - ligesom Folkekirken og andre trossamfund - opføre egne kirkebygninger, når de almindelige byggeregler overholdes, først og fremmest planlovgivningen.

Opførelse af en valgmenighedskirke skal dog godkendes af kirkeministeriet og indvies før ibrugtagning, - efter reglerne om indvielse af
folkekirkens kirker. Biskoppen kan tillade fravigelse fra reglerne.

Inden indvielsen skal det ved et provstesyn være konstateret, at kirken er i forsvarlig stand og forsynet med alt, hvad der kræves til afholdelse af
gudstjeneste og udførelse af kirkelige handlinger. I øvrigt er både kirker og kirkegårde undtaget fra ejendomsvurdering og dermed beskatning.

Flere oplysninger om kirkers bestyrelse

Man kan evt. læse nærmere om bestyrelse af kirker og kirkegårde på Kirkeministeriets websted under menuen publikationer Vejledninger. Her findes også en vejledning om udfærdigelse af kirkegårdsvedtægter og en vejledning om arbejdsmiljø i Folkekirken.

----------

Kilder:

BEK nr. 527 19/06/1992 om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

CIR nr. 62 20/06/1986 om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

LBK nr. 454 af 11. juni 1992
Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

VEJL nr. 9202 af 01/04/2006
om processen ved opførelse af kirker

Valgmenighedsloven

Kirkeministeriets vejledning om bestyrelse af kirker og kirkegårde i PDF (1.339 kb)

til
top

Senest ændret tirsdag, 25 juni 2013 14:15

Login Form