Brug af anden kirke

Brug af anden kirke

Fast brug
Valgmenigheders adgang til fast brug af en kirke:
Biskoppen kan efter anmodning fra mindst 10 personer, der bor i det sogn, hvor valgmenigheden har hjemsted, tillade valgmenigheden at bruge sognets kirke som hjemstedskirke.

Biskoppen kan også tillade valgmenigheden fast brug af en kirke, der tilhører et trossamfund uden for Folkekirken.

Får en valgmenighed adgang til fast brug af en kirke, fastsætter biskoppen efter indhentet udtalelse fra menighedsrådet et regulativ for valgmenighedens benyttelse af kirken.

For brug af kirken betales for opvarmning, belysning, rengøring. Betalingen fastsættes af stiftsøvrigheden efter forhandling med menighedsrådet og valgmenighedens bestyrelse.

Valgmenigheden har ret til at vælge en repræsentant til menighedsrådet. Repræsentanten har kun stemmeret i sager, der vedrører den fælles brug af kirken og kirkegården samt ved valg af læge medlemmer til provstiudvalget.

Frimenigheders adgang til fast brug af en kirke:
Biskoppen kan give en evangelisk-luthersk frimenighed og dens præst lov til fast at benytte en sogne- eller valgmenighedskirke til gudstjenester og kirkelige handlinger. Mindst 10 medlemmer af frimenigheden, der bor i det pågældende sogn skal anmode om det.

Det forudsættes, at menighedens lære og ritus eller dens forhold i øvrigt ikke er til hinder for, at kirken stilles til rådighed.

Får en frimenighed adgang til fast brug af en kirke, udfærdiger biskoppen efter forhandling med menighedsrådet et regulativ om frimenighedens brug af kirken.

For brug af kirken betales for opvarmning, belysning, rengøring m.m. Betalingen fastsættes af stiftsøvrigheden efter forhandling med menighedsrådet.

Biskoppen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede.
En frimenighed og dens præst kan forhandle med andre kirkesamfund uden for Folkekirken om tilladelse til fast at benytte en kirke.
----------
Kilder:
Lov om valgmenigheder
(§ 3, stk. 2, Lov nr. 204 af 24. maj 1972).

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 17. juni 2009 med den ændring, der følger af lov nr. 531 af 12. juni 2012  om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsningLovbekendtgørelse nr. 572 af 17. juni 2009 med den ændring, der følger af lov nr. 531 af 12. juni 2012  om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om menighedsrådBekendtgørelse af lov om menighedsråd

Rådighedsret
Hvem har ret til at bruge en sognekirke?

Valgmenighedsmedlemmer.
Uanset om en valgmenighed har egen kirke eller ej, har valgmenighedsmedlemmer ret til at få kirken i det sogn eller sognedistrikt, hvor de er bosat, stillet til rådighed til kirkelige handlinger ved valgmenighedens præst.
Anmodninger fremsættes over for menighedsrådet efter regler, der fastsættes af kirkeministeren.

Frimenighedsmedlemmer
Med biskoppens tilladelse kan menighedsrådet stille en sognekirke til rådighed for medlemmer af en evangelisk-luthersk frimenighed til gudstjeneste, begravelse/bisættelse ved frimenighedens præst, såfremt begravelseskapel ikke findes.
Anmodninger fremsættes over for menighedsrådet efter regler, der fastsættes af kirkeministeren.

Valg- og Frimenighedspræster

Præster i Folkekirken kan lejlighedsvis overlade en kirke, de er ansat ved, til andre præster i Folkekirken og til præster for en evangelisk-luthersk frimenighed med henblik på afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger.
Hvis mindst 10 medlemmer af en sognemenighed anmoder om det, skal en valg- eller frimenighedspræst have lov til at foretage gudstjeneste i sognets kirke.
Anmodninger fremsættes over for menighedsrådet efter regler, der fastsættes af kirkeministeren.

Sognekirkemedlemmer
Folkekirkemedlemmer har ret til at få stillet sognekirken til rådighed til kirkelige handlinger ved sognets præst.
Et medlem af Folkekirken, der ikke hører til sognemenigheden, men som har en særlig tilknytning til den, har ret til kirkelig betjening i sognemenighedens kirke. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Folkekirkemedlemmer kan få tilladelse til at få stillet sognekirken eller en anden kirke til rådighed til kirkelige handlinger ved en præst i Folkekirken, der ikke er ansat ved kirken, og ved en præst for en evangelisk-luthersk frimenighed.
Anmodning herom fremsættes over for menighedsrådet efter regler, der fastsættes af kirkeministeren.

Hvis mindst 10 af sognemenighedens medlemmer anmoder om det, skal sognekirken stilles til rådighed til afholdelse af gudstjeneste ved en anden præst i Folkekirken end den, der er ansat ved kirken, eller ved en præst for en evangelisk-luthersk frimenighed.

Anmodning om brug af en kirke
Anmodning om brug af en kirke fremsættes skriftligt over for menighedsrådet tidligst 6 uger og senest 3 dage forinden. - I praksis foregår det som regel ved, at man retter henvendelse til kirkens præst eller evt. via kirkekontoret.

I anmodningen oplyses tidspunktet for den ønskede handling og navnet på den medvirkende præst, - og om man ønsker kirkebetjeningens medvirken.

Ønskes medvirken af en anden organist end den ved kirken ansatte, kan menighedsrådet tillade dette efter indhentet erklæring fra kirkens organist.

Menighedsrådet kan tillade, at en anden kirketjener (ringer) end den ved kirken ansatte medvirker.

En rettidigt fremsat anmodning skal imødekommes, såfremt lovens betingelser er opfyldt, og kirken ikke allerede er bestemt til anden brug. I tilfælde af afslag, må dette begrundes.

Den eller de ved kirken ansatte præster underrettes om menighedsrådets afgørelse.

Betaling for brug af Folkekirkens kirker
Betaling forbrug af kirken ved særskilte kirkelige handlinger, kirkelige møder m.v. fastsættes i en vedtægt, der udfærdiges af menighedsrådet og godkendes af provstiudvalget. Er kirken ikke selvejende, skal provstiudvalget forinden forhandle med den, der ejer kirken.

For fast brug af kirken ydes en betaling, som fastsættes af stiftsøvrigheden efter forhandling med menighedsrådet.

----------

 

Senest ændret søndag, 10 februar 2019 20:02

Login Form